Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументален релеф, 65 ДГ „Слънчево детство“

Детайли за Паметника

Монументален релеф на фасада на 65 Детска градина „Слънчево детство“.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
ж.к. „Христо Смирненски“

За коментари